• C#
  • ASP.Net
  • C++
  • PHP
  • Javascript
  • MySQL
  • Python
• Brisbane Based Developer •